Po - Pia: 9:00 - 16:00 (+421) 0948 070 288 info@glamourdesign.eu
» Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť GLAMOURS s.r.o. rešpektuje Vaše právo na súkromie a preto k Vašim osobným údajom pristupujeme profesionálne a citlivo. V zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sme prijali všetky potrebné opatrenia na bezpečné uchovanie Vašich osobných údajov, ktoré nám sprostredkujete.

Základné informácie

Prevádzkovateľ:

GLAMOURS s.r.o.
Tatranská 3110/10
010 08 Žilina
Tel.: 0948 070 288
e-mail: info@glamourdesign.eu


Prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom objednávkového formulára umiestneného na webovej stránke www.glamourdesign.eu

Sprostredkovateľ:

Doručovateľské a kuriérske služby: IN TIME, s.r.o. (IČO: 31 342 621)

Pracovníci kuriérskej spoločnosti môžu žiadať osobný údaj pri doručení – prebratí tovaru – číslo občianskeho preukazu.

Spracovateľ ekonomickej agendy: EKA-Z, s.r.o. (IČO: 36 438 073)

Účel spracovania osobných údajov:
a) vytvorenie elektronickej objednávky a zaslanie potvrdenia o objednávke – spracúvanie objednávok
b) informovanie o stave objednávky
c) evidencia objednávok pre prípadné riešenie reklamácií
d) vystavenie daňového dokladu v zmysle zákona
e) doručenie tovaru

Zoznam spracúvaných osobných údajov:
- meno a priezvisko
- adresa trvalého pobytu (ulica, popisné číslo, PSČ, mesto, štát)
- adresa doručenia (ulica, popisné číslo, PSČ, mesto, štát)
- telefónne číslo
- e-mail

Naša spoločnosť (prevádzkovateľ) získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré zákazník objednaním tovaru od prevádzkovateľa očakáva. Ide o osobné údaje, ktoré sú potrebné na uzatvorenie kúpnej zmluvy, informovanie o stave objednávky a sprostredkovanie doručenia tovaru. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné prijatú objednávku spracovať. V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov je zákazník (dotknutá osoba) povinný pravdivo vyplniť všetky požadované údaje.

Prevádzkovateľ prijíma všetky potrebné opatrenia na zachovanie utajenia a bezpečnosti Vašich osobných údajov.

K poskytnutým osobným údajom majú prístup len oprávnené osoby prevádzkovateľa a sprostredkovatelia, ktorí sú viazaní nakladať s nimi v zmysle zásad ochrany osobných údajov uvedených v bezpečnostnej smernici a sprostredkovateľskej zmluve.

Osobné údaje sú spracúvané výhradne v zmysle účelu, na ktorý boli poskytnuté.

Osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil spoločnosť likviduje. V prípade, že sú predmetom spracúvania osobné údaje uvedené na úradných dokladoch, dotknutá osoba môže požiadať o ich vrátenie.

Sprístupňovanie a zverejňovanie osobných údajov

Naša spoločnosť v žiadnom prípade získané osobné údaje nesprístupňuje ani nezverejňuje

Práva a povinnosti dotknutej osoby:

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomá toho, že údaje môžu byť v súvislosti s poskytovanými službami ukladané na serveroch.

Dotknutá osoba je povinná uvádzať pravdivé a aktuálne osobné údaje a zároveň je v prípade ich zmeny povinná informovať našu spoločnosť.

Údaje uvedené v registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch dotknutej osoby sú spracúvané počas celej doby trvania registrácie v e-shope.

Dotknutá osoba má právo v zmysle § 28 zákona č. 122/2013:

- na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie či sú alebo nie sú jej osobné údaje
- vyžadovať informáciu, akým spôsobom sú jej osobné údaje spracúvané
- vyžadovať informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje
- vyžadovať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
- vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
- vyžadovať likvidáciu svojich osobných údajov, ktoré sú spracúvané, ak došlo k porušeniu zákona
- vyžadovať blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby
- na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu – využívaniu – poskytovaniu svojich osobných údajov a žiadať ich likvidáciu v prípade, že sú tieto údaje bez jej súhlasu spracúvané a využívané na účely priameho marketingu

Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o nich informovaná do 30 dní od ich prijatia. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva elektronickou poštou, písomnou formou alebo osobne na adrese spoločnosti.

V prípade, že budete mat záujem o zrušenie registrácie na našej webovej stránke, stačí, svoje rozhodnutie písomne oznámiť e-mailom na adrese: info@glamourdesign.eu . Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v e-shope, ak nebola za posledných 24 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka. Po zrušení registrácie a po ukončení účelu spracovania budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované. Účtovné a iné doklady spojené s vybavovaním objednávky je naša spoločnosť povinná uchovávať v zmysle zákona č. 395/2002 o archívoch a registratúrach po dobu 10 rokov od vybavenia objednávky. Po tejto lehote budú údaje zlikvidované.

V prípade, že máte otázky týkajúce sa Vašich osobných údajov, kontaktujte našu spoločnosť na vyššie uvedených kontaktoch.
Glamourdesign © 2018 Všetky práva vyhradené.