Po - Pia: 9:00 - 16:00 (+421) 0948 070 288 info@glamourdesign.eu
» Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Vážení zákazníci, keďže staviame na serióznom prístupe a Vaša spokojnosť je pre nás prvoradá, pozorne si prečítajte obchodné podmienky a reklamačný poriadok.
V prípade otázok nás kedykoľvek kontaktujte.

Obchodné a reklamačné podmienky


Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Spotrebiteľ má právo podľa Občianskeho zákonníka vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Tovar je potrebné vrátiť v nepoškodenom stave, pokiaľ možno v pôvodnom obale. Tovar odporúčame poistiť. V prípade vrátenia tovaru náklady spojené s balením a poštovné náklady hradí kupujúci.
V prípade, že tovar kupujete v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, nie ste teda spotrebiteľ (uvedenie IČ, DIČ,.. v doklade o kúpe), nevzťahuje sa na Vás Občiansky zákonník, ale Obchodný zákonník, ktorým právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v 14 dňovej lehote bez udania dôvodu zaniká. Adresa vrátenia tovaru v zákonnej lehote: Dospel, s.r.o. / GLAMOURS s.r.o., Saleziánska 2, 010 01 Žilina.

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť GLAMOURS, s.r.o. rešpektuje Vaše právo na súkromie a preto k Vašim osobným údajom pristupujeme profesionálne a citlivo. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sme prijali všetky potrebné opatrenia na bezpečné uchovanie Vašich osobných údajov, ktoré nám sprostredkujete.

Základné informácie

Prevádzkovateľ:

GLAMOURS, s.r.o.
Tatranská 3110/10
010 08 Žilina
Tel.: 0948 070 288
e-mail: info@glamourdesign.euSprostredkovateľ:

Doručovateľské a kuriérske služby:
IN TIME, s.r.o. (IČO: 31 342 621)
Pracovníci kuriérskej spoločnosti môžu žiadať osobný údaj pri doručení – prebratí tovaru – číslo občianskeho preukazu.

Spracovateľ ekonomickej agendy:
EKA-Z, s.r.o. (IČO: 36 438 073)

Účel spracovania osobných údajov:

vytvorenie elektronickej objednávky a zaslanie potvrdenia o objednávke – spracúvanie objednávok
informovanie o stave objednávky
evidencia objednávok pre prípadné riešenie reklamácií
vystavenie daňového dokladu v zmysle zákona
doručenie tovaru

Zoznam spracúvaných osobných údajov:

meno a priezvisko
adresa trvalého pobytu (ulica, popisné číslo, PSČ, mesto, štát)
adresa doručenia (ulica, popisné číslo, PSČ, mesto, štát)
telefónne číslo
e-mail

Naša spoločnosť (prevádzkovateľ) získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré zákazník objednaním tovaru od prevádzkovateľa očakáva. Ide o osobné údaje, ktoré sú potrebné na uzatvorenie kúpnej zmluvy, informovanie o stave objednávky a sprostredkovanie doručenia tovaru. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné prijatú objednávku spracovať. V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov je zákazník (dotknutá osoba) povinný pravdivo vyplniť všetky požadované údaje.

Prevádzkovateľ prijíma všetky potrebné opatrenia na zachovanie utajenia a bezpečnosti Vašich osobných údajov.
K poskytnutým osobným údajom majú prístup len oprávnené osoby prevádzkovateľa a sprostredkovatelia, ktorí sú viazaní nakladať s nimi v zmysle zásad ochrany osobných údajov uvedených v bezpečnostnej smernici a sprostredkovateľskej zmluve.
Osobné údaje sú spracúvané výhradne v zmysle účelu, na ktorý boli poskytnuté.Osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil spoločnosť likviduje. V prípade, že sú predmetom spracúvania osobné údaje uvedené na úradných dokladoch, dotknutá osoba môže požiadať o ich vrátenie.

Sprístupňovanie a zverejňovanie osobných údajov

Naša spoločnosť v žiadnom prípade získané osobné údaje nesprístupňuje ani nezverejňuje

Práva a povinnosti dotknutej osoby:

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomá toho, že údaje môžu byť v súvislosti s poskytovanými službami ukladané na serveroch.
Dotknutá osoba je povinná uvádzať pravdivé a aktuálne osobné údaje a zároveň je v prípade ich zmeny povinná informovať našu spoločnosť.
Údaje uvedené v registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch dotknutej osoby sú spracúvané počas celej doby trvania registrácie v e-shope.

Dotknutá osoba má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutej osoby sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.

Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o nich informovaná do 30 dní od ich prijatia. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva elektronickou poštou, písomnou formou alebo osobne na adrese spoločnosti.
V prípade, že budete mat záujem o zrušenie registrácie na našej webovej stránke, stačí, svoje rozhodnutie písomne oznámiť e-mailom na adrese:info@glamourdesign.eu . Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v e-shope, ak nebola za posledných 24 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka. Po zrušení registrácie a po ukončení účelu spracovania budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované. Účtovné a iné doklady spojené s vybavovaním objednávky je naša spoločnosť povinná uchovávať v zmysle zákona č. 395/2002 o archívoch a registratúrach po dobu 10 rokov od vybavenia objednávky. Po tejto lehote budú údaje zlikvidované.

V prípade, že máte otázky týkajúce sa Vašich osobných údajov, kontaktujte našu spoločnosť na vyššie uvedených kontaktoch.
Glamourdesign © 2021 Všetky práva vyhradené.