Po - Pia: 9:00 - 16:00 (+421) 0948 070 288 info@glamourdesign.eu
» Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Vážení zákazníci, keďže staviame na serióznom prístupe a Vaša spokojnosť je pre nás prvoradá, pozorne si prečítajte obchodné podmienky a reklamačný poriadok.
V prípade otázok nás kedykoľvek kontaktujte.

Obchodné a reklamačné podmienky


Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Spotrebiteľ má právo podľa Občianskeho zákonníka vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Tovar je potrebné vrátiť v nepoškodenom stave, pokiaľ možno v pôvodnom obale. Tovar odporúčame poistiť. V prípade vrátenia tovaru náklady spojené s balením a poštovné náklady hradí kupujúci.
V prípade, že tovar kupujete v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, nie ste teda spotrebiteľ (uvedenie IČ, DIČ,.. v doklade o kúpe), nevzťahuje sa na Vás Občiansky zákonník, ale Obchodný zákonník, ktorým právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v 14 dňovej lehote bez udania dôvodu zaniká. Adresa vrátenia tovaru v zákonnej lehote: Dospel, s.r.o. / GLAMOURS s.r.o., Saleziánska 2, 010 01 Žilina.

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť GLAMOURS, s.r.o. rešpektuje Vaše právo na súkromie a preto k Vašim osobným údajom pristupujeme profesionálne a citlivo. V zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sme prijali všetky potrebné opatrenia na bezpečné uchovanie Vašich osobných údajov, ktoré nám sprostredkujete.

Základné informácie

Prevádzkovateľ:

GLAMOURS, s.r.o.
Tatranská 3110/10
010 08 Žilina
Tel.: 0948 070 288
e-mail: info@glamourdesign.euSprostredkovateľ:

Doručovateľské a kuriérske služby:
IN TIME, s.r.o. (IČO: 31 342 621)
Pracovníci kuriérskej spoločnosti môžu žiadať osobný údaj pri doručení – prebratí tovaru – číslo občianskeho preukazu.

Spracovateľ ekonomickej agendy:
EKA-Z, s.r.o. (IČO: 36 438 073)

Účel spracovania osobných údajov:

vytvorenie elektronickej objednávky a zaslanie potvrdenia o objednávke – spracúvanie objednávok
informovanie o stave objednávky
evidencia objednávok pre prípadné riešenie reklamácií
vystavenie daňového dokladu v zmysle zákona
doručenie tovaru

Zoznam spracúvaných osobných údajov:
meno a priezvisko
adresa trvalého pobytu (ulica, popisné číslo, PSČ, mesto, štát)
adresa doručenia (ulica, popisné číslo, PSČ, mesto, štát)
telefónne číslo
e-mail

Naša spoločnosť (prevádzkovateľ) získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré zákazník objednaním tovaru od prevádzkovateľa očakáva. Ide o osobné údaje, ktoré sú potrebné na uzatvorenie kúpnej zmluvy, informovanie o stave objednávky a sprostredkovanie doručenia tovaru. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné prijatú objednávku spracovať. V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov je zákazník (dotknutá osoba) povinný pravdivo vyplniť všetky požadované údaje.
Prevádzkovateľ prijíma všetky potrebné opatrenia na zachovanie utajenia a bezpečnosti Vašich osobných údajov.
K poskytnutým osobným údajom majú prístup len oprávnené osoby prevádzkovateľa a sprostredkovatelia, ktorí sú viazaní nakladať s nimi v zmysle zásad ochrany osobných údajov uvedených v bezpečnostnej smernici a sprostredkovateľskej zmluve.
Osobné údaje sú spracúvané výhradne v zmysle účelu, na ktorý boli poskytnuté.Osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil spoločnosť likviduje. V prípade, že sú predmetom spracúvania osobné údaje uvedené na úradných dokladoch, dotknutá osoba môže požiadať o ich vrátenie.

Sprístupňovanie a zverejňovanie osobných údajov
Naša spoločnosť v žiadnom prípade získané osobné údaje nesprístupňuje ani nezverejňuje

Práva a povinnosti dotknutej osoby:
Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomá toho, že údaje môžu byť v súvislosti s poskytovanými službami ukladané na serveroch.
Dotknutá osoba je povinná uvádzať pravdivé a aktuálne osobné údaje a zároveň je v prípade ich zmeny povinná informovať našu spoločnosť.
Údaje uvedené v registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch dotknutej osoby sú spracúvané počas celej doby trvania registrácie v e-shope.
Dotknutá osoba má právo v zmysle § 28 zákona č. 122/2013:
na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie či sú alebo nie sú jej osobné údaje
vyžadovať informáciu, akým spôsobom sú jej osobné údaje spracúvané
vyžadovať informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje
vyžadovať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
vyžadovať likvidáciu svojich osobných údajov, ktoré sú spracúvané, ak došlo k porušeniu zákona
vyžadovať blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby
na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu – využívaniu – poskytovaniu svojich osobných údajov a žiadať ich likvidáciu v prípade, že sú tieto údaje bez jej súhlasu spracúvané a využívané na účely priameho marketingu

Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o nich informovaná do 30 dní od ich prijatia. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva elektronickou poštou, písomnou formou alebo osobne na adrese spoločnosti.
V prípade, že budete mat záujem o zrušenie registrácie na našej webovej stránke, stačí, svoje rozhodnutie písomne oznámiť e-mailom na adrese:info@glamourdesign.eu . Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v e-shope, ak nebola za posledných 24 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka. Po zrušení registrácie a po ukončení účelu spracovania budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované. Účtovné a iné doklady spojené s vybavovaním objednávky je naša spoločnosť povinná uchovávať v zmysle zákona č. 395/2002 o archívoch a registratúrach po dobu 10 rokov od vybavenia objednávky. Po tejto lehote budú údaje zlikvidované.

V prípade, že máte otázky týkajúce sa Vašich osobných údajov, kontaktujte našu spoločnosť na vyššie uvedených kontaktoch.
Glamourdesign © 2019 Všetky práva vyhradené.